Clp Header

เราคิด
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
ดูสินค้าทั้งหมด 

เราคิด
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
ดูสินค้าทั้งหมด 

เราคิด
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
ดูสินค้าทั้งหมด 

เคล็ดลับข้าวสวยมัดใจ 4 ภาค

เครื่องสีข้าว ซีแอลพี รุ่น ECO รุ่น CR150 ECO และรุ่น CR150 ECO Dual Function

EMPOWERING A BETTER LIFE
นวัตกรรมเพื่อเกษตรคุณภาพ

สินค้าจากเกษตรกรส่งเสริม
WELL-BEING

นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ

สวนแห่งการเรียนรู้
FARM FACTORY

เพราะเราคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

สร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับคนรุ่นใหม่ได้อย่างถาวรบนพื้นฐานของความพอเพียงควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม

บริการให้ความช่วยเหลือ