ตำแหน่งงาน


ตำแหน่งงานว่าง


ตำแหน่ง
รายละเอียด
วันที่
1
ผู้จัดการบัญชี (1 อัตรา)
รายละเอียด
สถานที่ปฎิบัติงาน สำนักงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี รายละเอียดงาน
 • วางแผนด้านบัญชี กำหนดระบบยัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท
 • ควบคุมการจัดทำบัญชีและตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง
 • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
 • ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายของบริษัท โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่ายและรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง ตรงกัน ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัท และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงานประมาณที่วางไว้
 • ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์ 7-10 ปี
 • มี CPD สามารถเซ็นต์ผู้จัดทำบัญชีได้ สามารถใช้ โปรแกรม Express , Navision, Microsoft Dynamics AX ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วันที่ 06/09/2018
2
เจ้าหน้าที่บัญชี (1 อัตรา)
รายละเอียด
สถานที่ปฎิบัติงาน สำนักงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี รายละเอียดงาน
 • บันทึกบัญชี AR, AP, GL, FA
 • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
 • ตรวจนับสินค้าคงคลัง
 • จัดทำงบทดลอง งบการเงินบริษัท
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • สามารถใช้ โปรแกรม Express , Navision, Microsoft Dynamics AX ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วันที่ 06/09/2018
3
Marketing Assistant Manager (1 อัตรา)
รายละเอียด
สถานที่ปฎิบัติงาน สำนักงานสาทร กรุงเทพฯ รายละเอียดงาน
 • วางแผนเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด สร้างแบรนด์ของสินค้า และผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการขาย
 • วางแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้า และผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • กำหนดทิศทาง Campaign การตลาดที่เหมาะสมกับสินค้า เพื่อพัฒนาการตลาดเชิงกลยุทธ์สำหรับผลิตภัณฑ์ พร้อมติดตามผล และวิเคราะห์คู่แข่งในการตลาด
 • บริหารจัดการกิจกรรมการตลาดที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้บริษัท
 • รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแผนการตลาดประจำเดือน
คุณสมบัติ
 • ชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปี
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูล มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.word,Excel,Power point และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วันที่ 06/09/2018

สวัสดิการของบริษัท

 1. เครื่องแบบพนักงาน
 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. สหกรณ์ออมทรัพย์
 4. กองทุนฌาปนกิจ
 5. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 6. ปรับเงินเดือนประจำปี
 7. กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
 8. กิจกรรมพนักงานกีฬา เลี้ยงสังสรรค์ (ปีใหม่)
 9. หยุดเสาร์-อาทิตย์
 10. วันหยุดพักผ่อนประจำปี ตามอายุงาน
 11. รถรับส่ง (ไป-กลับ)
 12. ค่าทำงานล่วงเวลา

กรอกใบสมัคร

แบบฟอร์มนี้สำหรับบุคคลที่สนใจเข้าร่วมงานกับทางบริษัท โดยทางบริษัทจะพิจารณาจากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้แนบมา และ จะดำเนินการเรียกเข้ามาสัมภาษณ์ต่อไป