Clp Header

ศูนย์การเรียนรู้ CLP Learning Center @สวนพี่แดง

ในวันที่โลกมีความท้าทาย กับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง CLP มีเป้าหมายหลัก คือการเป็นธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม และเกษตรกร ด้วยการเชื่อมโยง การสร้างมูลค่าเพิ่มในทุกขั้นตอนธุรกิจ โดยใช้ความรู้ด้านนวัตกรรม และความเข้าใจ จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ สร้างวงจร การเกษตร,อาหาร,สุขภาพ และเศรษฐกิจที่ดีร่วมกัน ในการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อยกระดับขึ้นสู่การเป็นผู้ผลิตชั้นนำ

เป้าหมายโครงการ

– การทำการเกษตรอินทรี ที่ผสมผสานแนวคิดหลักเกษตรธรรมชาติ และนวัตกรรมในแบบฉบับของ CLP (Digital and Innovation) เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย
– เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรยุคใหม่ และกลุ่มเกษตรกร นำไปต่อยอดได้
– เป็นพื้นที่สร้างการรับรู้ด้านธรรมชาติ และการเกษตรให้กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป

เพื่อสร้าง SMART FARMER ที่แท้จริง

รายละเอียดกิจกรรม

Female~1

กิจกรรมดำนา

ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการดำนา และการปลูกข้าวจากเกษตรกรผู้ชำนาจ ทดลองดำนาด้วยตนเอง สนุก ได้ความรู้ รับประทานอาหารว่างแปรรูปจากข้าว

กิจกรรมเกี่ยวข้าว

ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการดำนา และการปลูกข้าวจากเกษตรกรผู้ชำนาจ ทดลองเกี่ยวข้าวด้วยตนเอง รับประทานอาหารว่างแปรรูปจากข้าว

29136623 206882510062870 3426595148643958784 O
Img 7302

กิจกรรมสีข้าว จากนวัตกรรมเครื่องสีข้าวฝีมือคนไทย

ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนวคิด ไอเดีย ความเป็นมา ทดลองสีข้าวด้วยตนเอง รับประทานอาหารว่างแปรรูปจากข้าว

ตารางจัดกิจกรรมรายเดือน

Coming Soon..