โครงการถวายเครื่องสีข้าว และอุปกรณ์การเกษตร

มิถุนายน 8, 2021

ในโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อพระราชทานให้ชุมชนในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จำนวน 45 ชุด

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46

รับมอบโดย : นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์(ผู้อำนวยการโรงเรียน)

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

รับมอบโดย : นางชุติพร เหล็กคำ(ผู้อำนวยการโรงเรียน)

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23

รับมอบโดย : นายวิษณุ โพธิ์ใจ(ผู้อำนวยการโรงเรียน)

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

รับมอบโดย : นายศรยุทธ เรืองน้อย (ผู้อำนวยการโรงเรียน)

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21

ตัวแทนรับมอบ : นายไพพร จิระมิตร (รองผู้อำนวยการ)

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30

ตัวแทนรับมอบ : นายนรุตม์ชัย ทรายมูล (รองผู้อำนวยการ)

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31

ตัวแทนรับมอบ : นายน่านมงคล อินด้วง (ครูเกษตร)

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

ตัวแทนรับมอบ : นายเกรียงศักดิ์ สุวิทย์นาไพร (ครูอุตสาหกรรม)

 

โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3

รับมอบโดย : นายฤทธิชัย ดำรงชีพ(ผู้อำนวยการโรงเรียน)

 

ข่าวล่าสุด