ธนาคารข้าว ธนาคารเพื่อประชาชน

สิงหาคม 23, 2018

ถึงแม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่สามารถผลิตข้าวได้ปริมาณมากและสามารถส่งออกข้าวได้อันดับต้นๆของโลก แต่ชาวนาในชนบทหลายครัวเรือนยังคงประสบปัญหาความยากจนและต้องกู้หนี้ยืมสินอยู่ เมื่อผลผลิตข้าวออกมาจำเป็นต้องจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ทำให้เหลือผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภค จากปัญหาดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชประสงค์ ให้จัดตั้ง “ธนาคารข้าว” ขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนในท้องถิ่นทุรกันดาร และราษฎร ผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติให้มีข้าวบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี

การดำเนินการของธนาคารข้าว
1. การจัดตั้งธนาคารข้าวจะจัดตั้งในท้องที่ขาดแคลน ต้องซื้อข้าวบริโภคในราคาแพง หรือกู้ยืมจากนายทุน โดยเสียดอกเบี้ยแพง

2. ข้าวกองทุนของธนาคารเก็บไว้ที่ยุ้งหรือฉาง ที่สร้างขึ้นเป็นส่วนกลาง ถ้าไม่มีฉางกลาง จะฝากไว้ตามยุ้งหรือฉาง ของผู้นำ หรือผู้มีจิตศรัทธาให้ยืมใช้ก็ได้

3. ให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นแกนกลางในการดำเนินงาน ถ้าท้องที่ใดไม่มี ให้คณะกรรมการสภาตำบลรับผิดชอบ

4. ผลกำไร (ดอกเบี้ย) ที่เกิดจากการดำเนินงานธนาคารข้าว ให้นำเข้าเป็นกองทุนดำเนินกิจกรรมของธนาคารเท่านั้น

5. ธนาคารข้าวให้การสงเคราะห์และให้บริการในลักษณะให้เปล่า ให้โดยแลกแรงงาน ให้ยืม และให้กู้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาหนี้สิน

ซึ่ง โครงการธนาคารข้าว สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี หลายท้องที่ได้เชิญชวนประชาชนบริจาคข้าวหรือเงิน เพื่อนำไปจัดกิจกรรมธนาคารข้าว เนื่องในโอกาสวันสำคัญ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนข้าวบริโภคของราษฎร ซึ่งจะทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ข่าวล่าสุด