พ่อและต้นข้าว

สิงหาคม 23, 2018

หากจะกล่าวถึงความเกี่ยวข้องระหว่างพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชและเรื่อง “ข้าวไทย” คงต้องบอกกว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ้ง สังเกตได้จาก
พระราชกรณียกิจและพระราชดำริมากมายที่พระองค์ท่านทำเพื่อชาวนา ในบทความนี้เราจึงนำตัวอย่างพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องมาให้ทุกคนได้อ่านกันเพื่อเป็นประโยนชน์ เป็นแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องชาวนาทุกคน

ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนา
การจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ได้กระทำเต็มรูปแบบครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ.2479 แล้วว่างเว้นไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ฟื้นฟูพระราชพิธีนี้ขึ้น โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีกระแสรับสั่งให้ปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวนาและเกษตรกรทุกหมู่เหล่า

นาข้าวทดลอง
ในปี พ.ศ. 2504 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมการข้าว ดำเนินการจัดทำแปลงนาใน บริเวณสวนจิตรลดา และนำพันธุ์ข้าวต่าง ๆ ทำลองปลูก เพื่อทำการศึกษา โดยในครั้งแรกทรงขับรถไถนาเตรียมแปลง หว่านข้าว และทรงเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง ปัจจุบันแปลงนาข้าวทดลอง เป็นที่ปลูกข้าวพันธุ์ดี ซึ่งส่งเสริมให้ชาวนาปลูกในภาคต่าง ๆ เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยวได้จากนาข้าวทดลองจะนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และนำไปบรรจุซองเล็ก ๆ จัดเป็น “พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน” แจกจ่ายให้กับเกษตรกร ทั่วประเทศ เพื่อเป็นสิริมงคลและแรงใจในการทำนา

โรงสีข้าวตัวอย่าง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระราชดำริให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงสีข้าวและค่าใช้จ่ายในการสีข้าว จากนั้นจึงให้จัดตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างขึ้นในบริเวณสวนจิตรลดา เนื่องจากการขายข้าวให้พ่อค้าคนกลางเกษตรกรได้กำไรน้อย จึงมีพระราชดำริว่าสมควรที่จะแก้ไข โดยให้ชาวนารวมกันเป็นกลุ่มดำเนินงานในแบบสหกรณ์ โดยยึดหลัก สีข้าวเอง เก็บไว้บริโภคเอง ส่วนข้าวเปลือกที่เหลือจากการสี ก็สามารถขายได้ ทำให้เกิดการจัดซื้อข้าวเปลือกในราคาเป็นธรรมให้สมาชิกสหกรณ์โรงสีข้าวตัวอย่าง ได้บริโภคข้าวสารในราคาที่เหมาะสม รูปแบบโรงสีข้าวตัวอย่างดังกล่าวต่อมาได้มีการพัฒนาและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของโรงสีข้าวขนาดเล็กในพื้นที่ต่างๆ อีกหลายแห่ง

ข่าวล่าสุด