เรื่องของพ่อกับการเกษตร

สิงหาคม 23, 2018

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญกับการเกษตรของประเทศเป็นอย่างมาก ทรงทุ่มเทพระวรกาย อุทิศกำลังความคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะต่อชาวนาไทยและข้าวไทย

เราจึงได้รวบรวมพระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตรของท่านมาไว้ในบทความนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1. แกล้งดิน
แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการแก้ไข “ปัญหาดินเปรี้ยว” หรือ “ดินเป็นกรด” โดยมีการขังน้ำไว้ในพื้นที่จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้ดินเปรี้ยวจัด จนถึงที่สุด แล้วจึงระบายน้ำออกและปรับสภาพฟื้นฟูดินด้วยปูน ขาว จนกระทั่งดินมีสภาพดีพอที่จะใช้ในการเพาะปลูกได้

2. เศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำเนินชีวิตในทางสายกลางเพื่อดำรงอยู่ในความสมดุลและยั่งยืน สามารถใช้เป็น แนวทางในการดำเนินชีวิต จนถึงเป็นทิศทางในการบริหารประเทศเพื่อสร้างการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง ของประเทศ ให้สามารถดำรงอยู่ได้ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยยึดหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ “พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน ควบคู่ กับความรู้ และคุณธรรม”

3. เกษตรทฤษฎีใหม่
แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อใช้ ในการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนในอัตราส่วน 3:3:3:1 ได้แก่ พื้นที่กักเก็บน้ำหรับใช้ในการเกษตร พื้นที่สำหรับปลูกข้าว พื้นที่สำหรับปลูกพืชแบบผสมผสานพื้นที่สำหรับ สร้างที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์

4. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

โครงการที่พระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงริเริ่มดำเนินงานเพื่อศึกษาทดลอง และวิจัยหาวิธีแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับงานทางด้านการเกษตรต่างๆ อาทิ การปลูกข้าว การเลี้ยงโคนม การเพาะพันธุ์ปลานิล และอื่นๆอีกมากมาย โดย สามารถแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 โครงการหลักๆ ได้แก่ โครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจ เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรควบคู่ไปกับการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และโครงการกึ่งธุรกิจ ที่แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจำหน่าย เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคที่สินค้าที่ ผลิตในประเทศและนำรายได้จากการจัดจำหน่ายมาบริหารจัดการภายในโครงการต่อไป

ข่าวล่าสุด