โครงการแกล้งดิน เปลี่ยนดินเป็นทอง

สิงหาคม 23, 2018

คือการพัฒนาเปลี่ยนดินเปรี้ยวที่ไม่เหมาะแก่การทำเกษตรให้กลับมาสามารถปลูกพืชได้อีกครั้ง  ซึ่งเป็นทฤษฏีหนึ่งจากพระราชประสงค์จะแก้ไขปัญหาการเกษตรให้กับราษฎร

วิธีการ
เริ่มจาก “แกล้งดินให้เปรี้ยว”  ด้วยการผันน้ำเข้าพื้นที่ระยะหนึ่งแล้วผันน้ำออก สลับกันไปเรื่อยๆ โดยทำให้ดินแห้ง หนึ่งโดยท าให้ดินแห้ง 1 เดือนและเปี ยก 2 เดือน สลับกันไปเป็นระยะเวลา 1  เป็นระยะเวลา 1 ปี ส่งผลให้ดินเป็นกรดจัดจนถึงขั้น“ดินเปรี้ยวสุดขีด” กระทั่งพืชไม่สามารถเจริญงอกงามได้ จากนั้นจึงหาวิธีการปรับปรุงดิน
ซึ่งมีด้วยกัน 3 วิธี

1. ใช้น้ำชะล้างความเป็นกรด เพราะเมื่อดินหายเปรี้ยว จะมีค่า pH เพิ่มขึ้น หากใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสเฟต ก็จะทำให้พืชให้ผลผลิตได้
2. ใช้ปูนมาร์ลผสมคลุกเคล้ากับหน้าดิน
3. ใช้ทั้งวิธี1และ2ผสมกัน

เมื่อน้ำระเหยออกไปมากขึ้น ความหนาของดินที่เป็นกรดจัดจะเพิ่มมากขึ้น และชั้นอินทรียวัตถุตอนบนจะบางลง สามารถนํามาทําการเกษตรได้ ทั้งปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่วต่างๆ อ้อย งา มันเทศ พืชผัก ไม้ผล และไม้ยืนต้น พืชอาหารสัตว์ และขุดบ่อเลี้ยงปลา

ข่าวล่าสุด